Znalecký posudek

Znalecký posudek je důkazní prostředek použitelný (nejen) ve správním řízení. Používá se k dokazování skutečností, které vyžadují odborné posouzení. Znalecké posudky mohou vypracovávat pouze osoby zapsané do seznamu znalců a tlumočníků. Zde je nutné zdůraznit, že tento posudek je finančně mnohem náročnější než odhad. Znalecký posudek zpracovává soudní znalec. Tím je pouze osoba jmenovaná předsedou krajského soudu nebo Ministrem spravedlnosti podle Zákona č. 37/67 Sb. o znalcích a tlumočnících a podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/67 Sb. o provedení zákona o znalcích a tlumočnících.

Cena za vyhotovení znaleckého posudku se u nás stanovuje vždy individuálně po dohodě s klientem. Pro stanovení ceny posudků neexistují žádné normativy. Cenu ovlivňuje především druh nemovitosti a její rozsah, účel, pro který je daný posudek požadován a stav podkladů nutných pro vyhotovení posudku. Jsme fyzické osoby a nejsme plátci DPH (daň z přidané hodnoty neúčtujeme).

Příkladový znalecký posudek - bez údajů
Příkladový posudek – bez údajů

V jakých případech je nevyhnutelné použití znaleckého posudku?

Znalecký posudek je nutný (vyžaduje ho zákon) a využijete ho zejména v následujících situacích a pro tyto účely:

  • pro stanovení daně z příjmů (podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění) při prodeji bezúplatně nabyté nemovitosti nebo při nesplnění podmínek držení (vlastnictví) nemovitosti po určitou dobu nebo zřízení trvalého bydliště v ní,
  • pro stanovení reprodukční ceny na výši odpisů (podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) při pronájmu nemovitostí,
  • v exekučních, insolvenčních a soudních řízeních,
  • při restrukturalizaci obchodních společností, pro nepeněžité vklady do/mimo základního kapitálu společností,
  • při správě majetku měst a obcí/organizačních složek státu,
  • vždy ve sporu, který je předmětem soudního řízení,
  • u vypořádání spoluvlastnických podílů soudní cestou,
  • u vypořádání společného jmění manželů soudní cestou, atd.,
  • Rovněž doporučujeme nechat si vyhotovit znalecký posudek nebo odhad před každou koupí nebo prodejem nemovitosti, abyste předešli nevýhodnému obchodu.

Znalecké posudky a odhady standardně zpracováváme v rámci Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého kraje a kraje Vysočina, ale po dohodě i v rámci celé České republiky.

Znalecký posudek zpracovaný odborníkem

Pokud si necháváte zpracovat posudek u nás, tak máte jistotu, že se vyhnete nevýhodným transakcím s nemovitostmi. Vypracovaný posudek pozemku, domu, bytové jednotky atd. vám dá jasnou představu o ceně, argument při jednání při koupi nebo prodeji nemovitosti. Součástí posudku jsou i další informace o stavu nemovitosti, zejména se jedná o provedení stavby, konstrukčního řešení, vybavení, příslušenství a součástí věci nemovité, stáří a opotřebení, včetně popisu celkového stavu, místopisu, informace z územního a regulačního plánu, povodňových map, záplavových území, ochranných pásem a chráněných krajinných územích apod.

Pomocí posudku můžete předejít nevýhodnému obchodu a tvrzení různých zainteresovaných osob o výhodnosti koupi či prodeji dané nemovitosti. Osobně Vám pomohu probrat Vaši situaci a mohu nabídnout pomoc s dalším nákupem či prodejem nemovitostí. Mám řadu zkušeností ze svého předchozího působení v realitní agentuře a dobře rozumím Vaší situaci při koupi nebo prodeji nemovitosti.

Jak vypadá posudek?

Písemný posudek je svázán, jednotlivé strany jsou očíslovány a sešívací šňůra připevněna k poslední straně a přetištěná znaleckou pečetí, která obsahuje  státní znak, jméno znalce a obor pro který byl jako znalec jmenován. Na poslední straně je také připojena znalecká doložka, která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku.