Tržní odhad hodnoty nemovitostí zpracovává certifikovaný odhadce, který stanovuje obvyklou (tržní či obecnou) cenu nemovitosti nebo tržní hodnotu, případně také věcnou hodnotu pro investory. Ve většině případů, výnosovou, nákladovou a porovnávací metodou, porovnáním se skutečně realizovanými nebo nabízenými prodeji porovnatelných nemovitostí, v blízkém okolí, za použití redukčních koeficientů. Je zde přihlíženo k různým faktorům, například na polohu nemovitosti a dostupnost občanské vybavenosti, velikost, stáří a opotřebení nemovitosti, nebo k použitému materiálu.

Odborná kvalifikace odhadce

Odhadce svou činnost vykonává na základě živnostenského oprávnění, dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (vázaná živnost).

Stejně tak jako na soudního znalce, jsou i na odhadce kladeny vysoké nároky na odbornou kvalifikaci. Musí být absolventem úplného vysokoškolského vzdělání, včetně specializačního vzdělání v oceňování nemovitostí. Jinak tuto činnost nemůže dle zákona vykonávat.

Mimo výše uvedené musí být certifikovanou osobou, některým z Certifikačních orgánů akreditovaných ČIA o.p.s. podle ČSN ISO/IEC 17024;2013.

Správný odhad hodnoty nemovitosti je klíčem k úspěšnému prodeji nemovitosti. Mám dlouholeté zkušenosti s odhady pro své klienty. Provedu Vás celým procesem a vysvětlím veškeré podrobnosti, které se procesu odhadu a ocenění týkají. Mimo vypracování odhadu nemovitosti Vám mohu poskytnout i další služby jako převod nemovitostí či daňové přiznání k dani z nemovitosti.

Odhad tržní hodnoty nemovitostí - trznicena.com
Profesionální odhad hodnoty nemovitostí

Na co použít tržní odhad hodnoty nemovitosti?

 • Při převodu vlastnictví nemovitosti (koupě, prodej, směna),
 • Při ověření nabízené ceny, např. prodej přes Realitní kancelář,
 • Příprava na úvěrové řízení u banky (odhadce by měl být smluvním partnerem konkrétní banky nebo peněžního ústavu),
 • U vypořádání spoluvlastnických podílů mimosoudní cestou,
 • U vypořádání společného jmění manželů mimosoudní cestou,
 • U dědického řízení pro podklady notáře,
 • Při ocenění věcných břemen,
 • U odhadů pro vlastní potřebu klienta,
 • Při vkládání nemovitého majetku do obchodních společností.

Podklady pro ocenění nemovitosti

 • výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) – aktuální k datu ocenění,
 • kopie katastrální mapy – aktuální k datu ocenění,
 • geometrický plán pro zaměření pozemků (pokud existuje),
 • stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci (pokud se dochovalo),
 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci (pokud se nedochovalo, pak jsou nutné jiné doklady o stáří nemovitosti),
 • stavebnětechnickou (projektovou) dokumentaci,
 • průvodní, souhrnnou a technickou zprávu ke stavebnětechnické dokumentaci,
 • nájemní smlouvy a smlouvy o věcných a reálných břemenech, pokud na nemovitosti váznou,
 • Další podklady můžeme společně probrat při konzultaci.