Daň z nemovitosti? Stali jste se vlastníkem nemovitosti nebo jste ji zásadně upravovali rekonstrukcí, přístavbou nebo nástavbou, přikoupili jste vedlejší (sousedův) pozemek? Jste povinni řešit daň k nemovitosti.

Daň z nemovitost - Profesionální zpracování přiznání k dani z nemovitostí
Daň z nemovitost – Profesionální zpracování přiznání k dani z nemovitostí

Nevíte se rady? Nechejte to na odbornících. My Vám vypracujeme daňové přiznání k dani z nemovitosti.

Daň z nemovitosti neboli daň z nemovitých věcí tvoří daň z pozemků, daň ze staveb a jednotek. Předmětem daně jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí) a jednotky (byty nebo nebytové prostory).

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti má každý, kdo se v běžném roce stal vlastníkem nemovitosti (darováním, děděním, nákupem, v dražbě, rozhodnutím soudu). A také ten, kdo v běžném roce zásadněji upravoval nemovitost, kterou vlastnil a přiznal již dřív.

V souvislosti s nabytím vlastnického práva k nemovité věci se vlastník této nemovité věci stává poplatníkem a má povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí příslušnému správci daně (finančnímu úřadu) nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období následujícího po roce, ve kterém nemovitou věc nabyl.

Výše daně se odvíjí od velikosti obce, kde se nemovitá věc nachází. K výpočtu budete potřebovat znát její druh (zda se jedná o byt, dům nebo například zahradu), její výměru v metrech čtverečních, obec, ve které se nemovitá věc nachází a koeficient přidělený obci.

Obvykle se přiznání k dani z nemovitých věcí podává do 31. ledna roku, který následuje po roce, v němž došlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně v osobě poplatníka.

Jiná lhůta pro podání daňového přiznání je v případě, kdy nebylo do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení. V tomto případě je poplatník povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu práva vlastnického, podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. Daňové přiznání poplatník podává na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu.

Daň z nemovitosti neboli z nemovitých věcí se platí do 31. května. Odvádí ji jak právnické, tak fyzické osoby, které vlastní nemovitost. Nepřesáhne-li částku 5 000 Kč, hradí ji do tohoto data. Je-li vyšší, můžete si ji rozdělit na dvě splátky. První uhradíte opět do konce května, druhou do 30. listopadu. Výjimku tvoří zemědělci a chovatelé ryb. Ti platí první splátku do 31. srpna a druhou do konce listopadu.