Nabyli jste vlastnické právo k nemovitosti nebo jakýkoliv spoluvlastnický podíl úplatným způsobem? Jste jako nabyvatelé povinni podat daňové přiznání a zaplatit vyměřenou daň z nabytí nemovitosti.

Nevíte se rady? Nechejte to na odbornících. My Vám vypracujeme daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti včetně určení směrné hodnoty nemovitosti (může nahradit znalecký posudek).

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitostí
Přiznání k dani z nabytí nemovitosti

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je:

  1. Pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky
  2. Právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky
  3. Spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v bodech 1 a 2 výše

Daň z nabytí nemovitosti dle zákona

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je také nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je uvedena v odstavci 1, na základě zajišťovacího převodu práva, nebo úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva.

V případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem uvedeným v odstavci 1, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k podílu na těchto nemovitých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním; úplatou není podíl na těchto nemovitých věcech, ke kterému spoluvlastník vypořádáním pozbývá vlastnické právo.

Lhůty pro zaplacení daně

Důležité je pohlídat si řádné dodržení lhůty k podání formuláře na finanční úřad. Ta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce ode dne zápisu vlastnického práva na vaše jméno a končí posledním dnem třetího měsíce.

Uvádíme pro vás i příklad: nemovitost byla přepsána katastrem dne 15. 3. 2019. Od 1. 4. 2019 Vám tedy začíná běžet lhůta k podání přiznání a poslední den lhůty bude 30. 6. 2019.